ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Για πληροφορίες του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών: scholarships@helpe.gr

Γενικότερα για θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: csr@helpe.gr