ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προστασία Περιβάλλοντος

Στρατηγική

Η στρατηγική των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ στον τομέα του περιβάλλοντος εστιάζει στην πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα, πρακτικές και τεχνολογίες σε ολόκληρο τον κύκλο προϊόντος, από το σχεδιασμό του παραγωγικού σχήματος και την πιθανή εφαρμογή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέχρι την τελική κατανάλωση.
Βελτιώνοντας συνεχώς την παραγωγική διαδικασία και το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, ερχόμαστε συνεχώς πιο κοντά στον κεντρικό στόχο για:

  • αύξηση της αποδοτικότητας στη χρήση φυσικών πόρων – ενέργειας καθώς και
  • μείωση των αέριων εκπομπών και υγρών - στερεών αποβλήτων.

Η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στον τεχνολογικό τομέα, στην περιβαλλοντική νομοθεσία, καθώς και η ενεργός συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης, συνεισφέρουν σημαντικά στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου για βιώσιμη ανάπτυξη, παράλληλα με στοχευμένες περιβαλλοντικές επενδύσεις και εκτεταμένα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη αξιοσημείωτων επιδόσεων, σε τομείς όπως η μείωση των αέριων εκπομπών, η διαχείριση νερού και αποβλήτων, η ενεργειακή αποδοτικότητα και ο περιορισμός του ανθρακικού αποτυπώματος.

Η ολοκλήρωση, τα προηγούμενα έτη, των δυο μεγάλων έργων εκσυγχρονισμού  – αναβάθμισης των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης, ύψους  €, 1.7 δις με σημαντική περιβαλλοντική βελτίωση του αποτυπώματος του διυλιστηρίων και της ποιότητας ατμόσφαιρας των περιοχών, αποτελεί την ευνοϊκότερη συνθήκη και αφετηρία για την εναρμόνιση με τα νέα επίπεδα εκπομπών, που έχουν αποφασισθεί πρόσφατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα διυλιστήρια.

 

Περιβαλλοντικοί Στόχοι

Ο βασικός στόχος των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ παραμένει η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων σε τομείς όπως ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων κατά την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, μέσω  βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Με την ολοκλήρωση το 2013 της σημαντικής επένδυσης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας (είχε προηγηθεί αυτή του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης το έτος 2011), τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θέτουν ως βάση αναφοράς το έτος 2014 για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά οι μακροχρόνιοι περιβαλλοντικοί στόχοι για την επόμενη πενταετία (2013-2018) σε βασικούς τομείς προτεραιότητας για τον Όμιλο και τα διυλιστήρια (ως κύρια παραγωγικής δραστηριότητα):

  • Μείωση του δείκτη tn των εκπομπών CO2/tn τροφοδοσίας αργού πετρελαίου κατά 5% τα επόμενα 5 έτη
  • Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου κατά 250.000 τόνους CO2 μέσω επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (κατ’ ελάχιστον 100MW ηλεκτροπαραγωγής) τα επόμενα 10 έτη.

 

Περιβαλλοντική Διαχείριση/Eκπαίδευση

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εφαρμόζουν απαρέγκλιτα την πολιτική τους για το περιβάλλον, έτσι όπως αυτή δεσμεύει όλο το προσωπικό τους και ενσωματώνεται σε κάθε δραστηριότητά τους.

Το όραμα, η περιβαλλοντική πολιτική, οι περιβαλλοντικοί στόχοι για κάθε δραστηριότητα, η παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων μέσω ευρωπαϊκών δεικτών, η σύγκριση (benchmarking) με τις επιδόσεις του κλάδου στην Ευρώπη, η συνεχής περιβαλλοντική εκπαίδευση του προσωπικού και των κοινωνικών εταίρων και η εφαρμογή και πιστοποίηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλο αυτό το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου, αποτελούν βασικά συστατικά της οργάνωσης και διοίκησης για τα περιβαλλοντικά θέματα. 

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αξιολογούν τακτικά την τήρηση των σχετικών διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης σε κάθε εγκατάσταση, είτε μέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό είτε μέσω επιθεωρήσεων από ανεξάρτητους διαπιστευμένους εξωτερικούς φορείς πιστοποίησης. Παράλληλα, παρακολουθούν την εξέλιξη των περιβαλλοντικών δεικτών (KPIs), οι οποίοι περιλαμβάνονται στις περιοδικές αναφορές του Ομίλου και στα κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης των στελεχών.

Επιπλέον ο Όμιλος, με στόχο την συνεχή ενημέρωση για τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές και την ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος, σταθερά και συστηματικά, υλοποιεί μια σειρά από δράσεις συνεχιζόμενης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης των εργαζομένων, όσο και πελατών προμηθευτών, υπεργολάβων, δημόσιων και τοπικών φορέων, κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρεται για το 2014, το 86% του ανθρώπινου δυναμικού στα διυλιστήρια του Ομίλου, εκπαιδεύτηκε σε θέματα περιβάλλοντος, συμπληρώνοντας 5.163 ανθρωποώρες.
Ανάλογα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης παρακολουθούν και πελάτες, προμηθευτές, υπεργολάβοι, ομάδες πολιτών κλπ.

Από το 2005, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα γραφεία τους, με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων, ανακυκλώνουν χαρτί, πλαστικό, μικρές μπαταρίες, συσσωρευτές, λαμπτήρες φθορισμού, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και αλουμίνιο.

 

Κλιματική Αλλαγή και Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Οι πολιτικές για την ενέργεια και για την κλιματική αλλαγή αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τον Όμιλο και ιδιαίτερα για τη διύλιση πετρελαίου, ως έναν από τους βασικούς παραγωγικούς τομείς δραστηριοποίησης. Με την συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης ενέργειας, ο κλάδος της διύλισης έχει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας. Παράλληλα, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου χρειάζεται να μειωθούν αναλόγως σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, η Ελλάδα ως χώρα με μεγάλο παράκτιο μέτωπο χρειάζεται να ξεκινήσει σταδιακά το στρατηγικό σχεδιασμό προσαρμογής (adaptation) και αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

 Ο Όμιλος συμβάλλει θετικά στις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας στην παραγωγική διαδικασία και των επενδύσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 Σε όλα τα διυλιστήρια του Ομίλου λειτουργούν μονάδες συμπαραγωγής, οι οποίες συνεισφέρουν στην αποφυγή σημαντικού ποσοστού εκπομπών CO2,  οι οποίες θα εκπέμπονταν αν η ιδιοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια προερχόταν από πάροχο με διαφορετικό μίγμα καύσιμης ύλης (όπως η ΔΕΗ).

'Οσον αφορά στην παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών, ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά όχι μόνο τις άμεσες εκπομπές CO2 (Scope 1) αλλά και τις έμμεσες (Scope 2 και 3) στο μεγαλύτερο ποσοστό των δραστηριοτήτων του.

Ενδεικτικά αναφέρεται η εκτίμηση των εκπομπών CO2 από τις μεταφορές με πλοία πρώτων υλών και προϊόντων και η εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος (έργο carbon footprint) από το σύνολο των δραστηριοτήτων στα κτήρια γραφείων του Ομίλου (κεντρικές υπηρεσίες και διυλιστήρια Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης – πιστοποίηση My Climate).

Τα διυλιστήρια του Ομίλου συμμετέχουν, από τη σύστασή του, στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), ενώ από το 2013 ακολουθούν όλες τις διαδικασίες παρακολούθησης, υπολογισμού και επαλήθευσης των εκπομπών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της τρίτης φάσης του EU ETS 2013-2020. Υπενθυμίζεται ότι στην τρίτη φάση του EU ETS το κόστος συμμόρφωσης έχει αυξηθεί σημαντικά, λόγω της κατανομής μικρότερου αριθμού δικαιωμάτων, σε σχέση με τις πραγματικές εκπομπές.
Σημειώνεται ότι το μέλλον του EU ETS θα εξαρτηθεί άμεσα από τις σχεδιαζόμενες δράσεις αναμόρφωσής του, καθώς επίσης και από τις γενικότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις και συμμετέχουν στη σχετική διαβούλευση, έτσι ώστε να προστατευτεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής διύλισης.

 

 

 

 

 

 

Αέριες Εκπομπές και Απόβλητα

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στοχεύουν τόσο στη μείωση των αέριων εκπομπών όσο και των παραγόμενων αποβλήτων μέσω συγκεκριμένων δράσεων, όπως η μεγιστοποίηση της χρήσης αέριων καυσίμων, η χρήση καθαρότερων καυσίμων και η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στην παραγωγική διεργασία. Το 2014, στα τρία εγχώρια διυλιστήρια του Ομίλου, οι σημαντικότερες για τον κλάδο αέριες εκπομπές είναι μειωμένες μέχρι και 16% (αναλυτική σχετική παρουσίαση στο σύνδεσμο: http://sustainabilityreport.helpe.gr/environment/air-emissions-waste/).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι εκπομπές SO2 παρέμειναν πολύ χαμηλότερα (-57%) από το ισχύον όριο των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας (σε tn/έτος). Σημειώνεται ότι το προαναφερθέν όριο για τις εκπομπές θειούχων ενώσεων μειώθηκε το 2013 κατά 30% σε σχέση με το όριο που ίσχυε μέχρι το 2012.

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των επιλογών καθαρών καυσίμων, τo 2014 ολοκληρώθηκε η σύνδεση του διυλιστηρίου Ασπροπύργου με το ελληνικό δίκτυο φυσικού αερίου, ενώ είναι σε εξέλιξη η σύνδεση και του διυλιστηρίου Ελευσίνας.

Με την πλήρη λειτουργία του νέου διυλιστηρίου της Ελευσίνας το 2014, η βελτίωση στις εκπομπές του διυλιστηρίου ήταν σημαντική και ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Ενδεικτικά, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) μειώθηκαν > 80% έναντι 70% και των οξειδίων του αζώτου (NOx) >35% έναντι 11% που προέβλεπε η ΜΠΕ. Επίσης, η βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας της περιοχής ήταν σημαντική, σύμφωνα και με τις μετρήσεις του περιβαλλοντικού  σταθμού και αυτές του Δημοτικού Σταθμού, ειδικότερα, μηδενικές συγκεντρώσεις SO2 και συγκεντρώσεις NOX 78% χαμηλότερες από το όριο της νομοθεσίας και 12% χαμηλότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις της μελέτης του ΕΜΠ για το εν λόγω έργο.

Όσον αφορά τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων, πρωταρχικό στόχο αποτελεί η μείωση της παραγωγής τους, η ανακύκλωση όσων ρευμάτων είναι δυνατόν και στη συνέχεια η επιτόπου διαχείρισή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχουν επενδύσει σε σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, όπως οι μονάδες ολοκληρωμένης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων τριών σταδίων και η μονάδα επεξεργασίας ελαιώδους λάσπης με την τεχνική της βιοαποικοδόμησης στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης. Η τελευταία, το 2014, μετά από δράσεις βελτίωσης και ενίσχυσης της διεργασίας με την προσθήκη ειδικών μικροοργανισμών (βιοενίσχυση), κατάφερε να αυξήσει ραγδαία την αποδοτικότητά της.

Αξιοσημείωτη είναι η μείωση των στερεών αποβλήτων κατά 36%, ενώ τα υγρά απόβλητα παρουσίασαν μια μικρή αύξηση της τάξεως του 5%, κυρίως λόγω της πλήρους λειτουργίας του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Πάνω από το 60% των συνολικών αποβλήτων ανακυκλώνεται, αξιοποιείται μέσω διαδικασιών ανάκτησης πρώτων υλών και επαναχρησιμοποιείται (αναλυτική σχετική παρουσίαση στο σύνδεσμο: http://sustainabilityreport.helpe.gr/environment/air-emissions-waste/).

Επίσης, η βελτίωση στις επιδόσεις όσον αφορά στην ποιότητα των  επεξεργασμένων υγρών απόβλητων συνεχίζεται αφού, ενδεικτικά, το 2014 ο μέσος όρος του δείκτη για τους υδρογονάνθρακες για τα τρία εγχώρια διυλιστήρια του Ομίλου είναι 40% χαμηλότερος του θεσμοθετημένου ορίου.

 

 

Αποδοτικότητα στη Χρήση Πόρων

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στοχεύουν στη μείωση κατανάλωσης της ενέργειας, του νερού και των πρώτων υλών και επενδύουν στην ανακύκλωση των υλικών και πρώτων υλών. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας του Ομίλου, είναι ελαφρώς αυξημένη, κυρίως λόγω της πλήρους λειτουργίας του διυλιστηρίου της Ελευσίνας.

Παρόλη την αύξηση της ολικής κατανάλωσης ενέργειας, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έχει μειωθεί από το 2013, καθώς και οι εκπομπές CO2, που προέρχονται από αυτή. Σημαντικό ρόλο παίζει η ιδιοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, η οποία αποτέλεσε το 37% της συνολικής καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον, μείωση 11% παρουσιάζεται στην κατανάλωση νερού και ιδιαίτερα υψηλή αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησής του (αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων στο σύνδεσμο:  http://sustainabilityreport.helpe.gr/environment/management-efficiency/).

 

 

 

Πιστοποιήσεις Εγκαταστάσεων

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος ο Όμιλος δεσμεύεται να προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες απολύτως σύμφωνες ή/και καλύτερες από τις συμφωνημένες προδιαγραφές, να παρέχει πλήρη τεχνικά στοιχεία για την ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών προς κάθε ενδιαφερόμενο και να προσφέρει στους πελάτες, τους συνεργάτες και τα στελέχη του τη δυνατότητα να αξιολογήσουν και να συμβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Προκειμένου η Πολιτική Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος και οι συνεπαγόμενοι από αυτή στόχοι να υλοποιούνται, ο Όμιλος σχεδίασε και εφαρμόζει Διαχειριστικά Συστήματα Ποιότητας, τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αντίστοιχων διεθνών προτύπων.
(Οι πιστοποιήσεις του Ομίλου ανά εγκατάσταση είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: http://sustainabilityreport.helpe.gr/environment/installations-certifications/).

Οικοσυστήματα - Βιοποικιλότητα - Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο Όμιλος ακολουθεί μια στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του όσο και συνέχισης των ήδη υπαρχόντων με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ είναι εγκατεστημένες σε θεσμοθετημένες περιοχές για βιομηχανική δραστηριότητα, μακριά από προστατευόμενες περιοχές.

Στο παρελθόν έχουν αναπτυχθεί δράσεις προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, ως προτεραιότητα και βασικό πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα προγράμματα ανάδειξης και παρακολούθησης του οικοσυστήματος της Λίμνης Κουμουνδούρου και το πρόγραμμα υιοθεσίας και αναδάσωσης του λόφου Γκίκα στον Ασπρόπυργο.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις όσον αφορά στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, ενώ παράλληλα είναι στη διάθεση της πολιτείας για συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή. Η παρακολούθηση των νέων ευρωπαϊκών τάσεων όσο και η ενσωμάτωση διεθνών αναγνωρισμένων εργαλείων εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στην υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών διατήρησης και διαχείρισης της βιοποικιλότητας. 

Bιοκαύσιμα

Ο όρος βιοκαύσιμα (1ης γενιάς) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα καύσιμα κίνησης, που παράγονται χρησιμοποιώντας ως πρώτες ύλες τον καρπό φυτικών καλλιεργειών όπως ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη, το σιτάρι ή το ζαχαρότευτλο, καθώς και οργανικά υπολείμματα όπως χρησιμοποιημένα έλαια.

Υπάρχουν δύο κύρια είδη βιοκαυσίμων:

  • Το βιοντίζελ, καύσιμο παρόμοιων ιδιοτήτων με το ντίζελ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα περισσότερα συμβατικά ντιζελοκίνητα οχήματα σε ανάμειξη με το συμβατικό ντίζελ. Το βιοντίζελ παρασκευάζεται από φυτικά έλαια όπως κραμβέλαιο, ηλιέλαιο ή ακόμα και χρησιμοποιημένα έλαια.
  • Η βιοαιθανόλη, η οποία μπορεί να αναμιχθεί απευθείας, ή ως συστατικό με τη βενζίνη και να χρησιμοποιηθεί σε συμβατικά βενζινοκίνητα οχήματα. Παράγεται, μέσω ζύμωσης σακχάρων, από φυτικές πρώτες ύλες όπως το ζαχαρότευτλο ή δημητριακά (σιτάρι, αραβόσιτος).

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διερευνούν, χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση από την ελληνική πολιτεία, τη χρησιμοποίηση της βιοαιθανόλης ως συστατικό της βενζίνης, μέσω σχετικού ερευνητικού προγράμματος με το Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ και εξετάζουν τη δοκιμαστική εισαγωγή της βιοαιθανόλης ως πρώτης ύλης για την παραγωγή βιο-ΕΤΒΕ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως συστατικό των βενζινών. Η βιοαιθανόλη μπορεί να αναμιχθεί απευθείας, ή ως συστατικό, με τη βενζίνη και να χρησιμοποιηθεί σε συμβατικά βενζινοκίνητα οχήματα.

Τα βιοκαύσιμα αποτελούν τα μόνα άμεσα υποκατάστατα των ορυκτών καυσίμων, που διατίθενται σήμερα σε μεγάλη κλίμακα για καύσιμα μεταφορών, ενώ η χρήση τους συμβάλλει σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, χωρίς να απαιτούνται σημαντικές μετατροπές στα οχήματα και στα δίκτυα διανομής. Το βιοντίζελ, καύσιμο παρόμοιων ιδιοτήτων με το ντίζελ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα περισσότερα συμβατικά ντιζελοκίνητα οχήματα σε ανάμειξη με το συμβατικό ντίζελ.