ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Δείκτες Υγείας και Ασφάλειας - Επιδόσεις Εγκαταστάσεων

Κάθε βιομηχανική εγκατάσταση του Ομίλου θέτει ετήσιους μετρήσιμους στόχους για τη βελτίωση της επίδοσής της, στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας. Απολογισμός έναντι των στόχων γίνεται σε μηνιαία και ετήσια βάση και παρουσιάζεται σχετική έκθεση στη Διοίκηση.
Από το 2012 τίθενται, μεταξύ των άλλων στόχων, και ατομικοί στόχοι ασφάλειας σε όλα τα ανώτερα και μεσαία στελέχη των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Επιπλέον, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετέχουν στην ετήσια έρευνα και στη συγκριτική αξιολόγηση για τα ατυχήματα που διεξάγει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός CONCAWE και συνεργάζονται με αυτόν, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις για τη θέσπιση και πρόσθετων δεικτών μέτρησης της επίδοσης στην ασφάλεια.

Συνολικά, εντός του 2014, επί συνόλου 7.900.000 ανθρωποωρών, σημειώθηκαν 22 ατυχήματα απουσίας από την εργασία σε προσωπικό και εργολάβους, που απασχολήθηκαν είτε στα διυλιστήρια και χημικά των ΕΛΠΕ είτε στις εταιρείες εμπορίας ΕΚΟ/ΕΚ.

Η μείωση των δεικτών ασφάλειας το 2014 σε σχέση με το 2013 ήταν αρκετά εμφανής και ακολούθησε την εξής τάση: LWIF κατά 22%, AIF κατά 19,5%, LWIS κατά 38 % και PSER κατά 48%.
(Η αναλυτική παρουσίαση των δεικτών είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: http://sustainabilityreport.helpe.gr/health-safety/health-safety-indicators/).

Στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων για τη θέσπιση ειδικών δεικτών ασφάλειας διεργασιών, τα ΕΛΠΕ υιοθέτησαν, από τους πρώτους σε παγκόσμιο επίπεδο, την παρακολούθηση των νέων δεικτών ασφάλειας διεργασιών, σύμφωνα με τις οδηγίες του CONCAWE και σε πλήρη ευθυγράμμιση με το API RP 754, 2010 (Recommended Practice 754 "Process Safety Performance Indicators for the Refining and Petrochemical Industries"). 

Διακρίσεις του Ομίλου στην Ασφάλεια

Για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στην πρόληψη των ατυχημάτων και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, συνεχίστηκε η εφαρμογή της Πολιτικής Επιβράβευσης Επιδόσεων Ασφάλειας ομάδων εργαζομένων, όταν επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι, με βάση τις ώρες εργασίας χωρίς ατύχημα απουσίας.

Το 2014 συμπληρώθηκαν οι στόχοι:

  • 1.500.000 ώρες χωρίς ατύχημα απουσίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης
  • 1.000.000 ώρες χωρίς ατύχημα απουσίας στις Κεντρικές Υπηρεσίες
  • 500.000 ώρες χωρίς ατύχημα απουσίας στη θυγατρική εταιρία DIAXON

Επίσης, ο Όμιλος βραβεύτηκε το 2014 με 3 χρυσά βραβεία στο διαγωνισμό BOUSSIAS Health & Safety Awards στους τομείς εκπαίδευσης, επιβράβευσης και συνολικής απόδοσης στην ασφάλεια.

Επενδύσεις σε Θέματα Ασφάλειας

Το 2014 επενδύθηκαν στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις περισσότερα από € 10 εκ. για βελτιώσεις ασφάλειας. Σε αυτές τις πάγιες επενδύσεις δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, η προμήθεια και συντήρηση οργάνων και εξοπλισμού ασφάλειας και η προμήθεια πυροσβεστικών υλικών και άλλων αναλώσιμων.

Αναλυτικές πληφοροφίες για το ύψος των επενδύσεων σε θέματα ασφάλειας που υλοποιήθηκαν το 2014, καθώς και το εγκεκριμένο πρόγραμμα επενδύσεων για την περίοδο 2015-2019, είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: http://sustainabilityreport.helpe.gr/health-safety/employees-safety/.

Υγεία των Εργαζομένων  στο Χώρο Εργασίας

Η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας του Ομίλου. Πραγματοποιούνται περιοδικές ιατρικές εξετάσεις των εργαζομένων σε συνδυασμό με τη θέση εργασίας τους, την ηλικιακή ομάδα και το φύλο. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν βιοχημικές εξετάσεις αίματος και ούρων καθώς και ακτινολογικό, οφθαλμολογικό, σπιρομετρικό, ακουολογικό και καρδιολογικό έλεγχο.

Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων ολοκληρώνεται με τη συμπληρωματική εξέταση των εργαζομένων από τους Ιατρούς Εργασίας.

Τέλος, πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση στατιστικές αξιολογήσεις των κλινικών και εργαστηριακών ελέγχων και εξάγονται συμπεράσματα για την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και προστασίας της υγείας.

Αναφορικά με τις επαγγελματικές ασθένειες δεν καταγράφηκε κάποια περίπτωση στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου. Γενικά, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι (π.χ. βαρηκοΐα λόγω του θορύβου στα αεροδρόμια), λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψή τους.