ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπηρεσία Μετόχων &  Επενδυτών

Χειμάρρας 8A,
151 25 Μαρούσι, Αττική

Tηλ.: 210 6302 212
Fax: 210 6302 510-11
Email: ir@helpe.gr

Υπηρεσία Μετοχολογίου

Xειμάρρας 8Α,
151 25 Μαρούσι, Αττική

Tηλ.: 210 6302 978-982
Fax: 210 6302 986-987

(Ώρες υποδοχής κοινού
9:00 - 14:00 κατόπιν ραντεβού)

Δ/νση Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου

Χειμάρρας 8A,
151 25 Μαρούσι, Αττική

Tηλ.: 210 6302 241
Fax: 210 6302 573