ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου

Στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται άμεσα η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, η οποία εποπτεύεται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Βασική αποστολή της είναι να προγραμματίζει, να συντονίζει και να εφαρμόζει βέλτιστη και αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου στα συστήματα και στις διαδικασίες της εταιρείας και των θυγατρικών της, μέσω διεξαγωγής τακτικών, έκτακτων και ειδικών ελέγχων, τα πορίσματα των οποίων αξιοποιούνται από τη Διοίκηση, ώστε να εξασφαλίζεται η σύννομη, ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Ομίλου.