ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
17.05.2017
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2017
24.05.2017
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων
03.07.2017
Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2016
04.07.2017
Δικαιούχοι μερίσματος (record date) χρήσης 2016
10.07.2017
Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2016
31.08.2017
Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 2ου Tριμήνου 2017
09.11.2017
Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 3ου Tριμήνου 2017
04.12.2017
Αποκοπή προμερίσματος χρήσης 2017
05.12.2017
Δικαιούχοι προμερίσματος (record date) χρήσης 2017
11.12.2017
Έναρξη καταβολής προμερίσματος χρήσης 2017
22.02.2018
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2017
22.02.2018
Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2017.
 

* Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.