ΜΕΡΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση του στις 9 Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2017, ποσού €0,15 ανά μετοχή (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν από την Εταιρία προς διάθεση στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης).

Η Γενική Συνέλευση της 6 Ιουνίου 2018 ενέκρινε την καταβολή συνολικού μερίσματος €0,40/μετοχή και δεδομένης της καταβολής €0,15/μετοχή ως προμέρισμα, το τελικό μέρισμα ανήλθε σε €0,25/μετοχή.

(*) Περιλαμβάνει λοιπές διανομές