ΜΕΡΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβουλίο πρότεινε προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα του 2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν πρότεινε κάποια αλλαγή στην πολιτική μερισμάτων του Ομίλου και θα επαναξιολογήσει την πληρωμή ειδικού μερίσματος ή προσωρινού μερίσματος για το 2016, εντός του έτους.

(*) Περιλαμβάνει λοιπές διανομές