ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η εξέταση και η συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από Επιτροπή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου.
 
Κατά την αξιολόγηση θα συνεκτιμηθούν τα εξής :

  • Ο μέσος όρος της βαθμολογίας επίδοσης όλων των ετών σπουδών.
  • Οι συστατικές επιστολές.
  • Το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

 
Επίσης, θα ληφθούν υπόψη:

  • Η Δήλωση Σκοπού
  • Το συνολικό προφίλ και η προσωπικότητα του υποψήφιου.

 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων, θα υποβάλει σχετική πρόταση προς τη Διοίκηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., η οποία λαμβάνει την τελική απόφαση για την εργασιακή απασχόληση των νέων πτυχιούχων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, ακόμη κι αν αυτή πληροί όλες τις προϋποθέσεις, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αιτιολογεί την απόφασή της είτε για την απόρριψη είτε για την αποδοχή της αίτησης.