ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα εξής δικαιολογητικά:

  • Συμπληρωμένη Π.Ε.Α.Ν.Π. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, χωρίς καμία παράλειψη πεδίου.
  • Δήλωση Σκοπού (Statement of Purpose),έκτασης έως 300 λέξεις, όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να ακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιακής απασχόλησης στον Όμιλό ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τις μελλοντικές επιδιώξεις και επαγγελματικές φιλοδοξίες του.
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας επίδοσης, όλων των ετών σπουδών, επικυρωμένο από τη Γραμματεία του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος φοίτησης. (αφορά μόνο τους φοιτητές επί πτυχίω).
  • Απόσπασμα Κανονισμού Σπουδών της Σχολής, όπου αναφέρεται η βαθμολογική κλίμακα του Πανεπιστημίου αποφοίτησης. (αφορά μόνο τους φοιτητές επί πτυχίω/ πτυχιούχους, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εξωτερικού).
  • Επίσημο αποδεικτικόπτυχίο αγγλικής γλώσσας, κάτοχοι Proficiency (Cambridge – Michigan). Η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Εξωτερικού, απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση κατάθεσης διπλώματος αγγλικής γλώσσας.
  • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο ο ενδιαφερόμενος φοίτησε.
  • Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες ενδιαφερόμενους.
  • Πρόσφατη φωτογραφία.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ηλεκτρονικά, εντός των καθορισμένων προθεσμιών, που αναγράφονται στο παρόν Πρόγραμμα Απασχόλησης. Εκπρόθεσμη υποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού, συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης.