ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η συμπλήρωση της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, στο τέλος της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, είναι υποχρεωτική.