ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (επί πτυχίω κατά την ημερομηνία της αίτησης, πτυχιούχοι κατά την πρόσληψη)

  • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.
  • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βρίσκονται επί πτυχίω την ημερομηνία αποστολής της αίτησης συμμετοχής, από συγκεκριμένα Ελληνικά Πανεπιστήμια ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξωτερικού, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.
  • Να είναι πτυχιούχοι συγκεκριμένων Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εξωτερικού σύμφωνα με το σχετικό πίνακα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ κατά τη διαδικασία πρόσληψης και να προγραμματίζουν μεταπτυχιακές σπουδές επιθυμώντας να αποκτήσουν απαραίτητη εργασιακή εμπειρία.
  • Ο μέσος όρος βαθμολογίας για όλα τα έτη σπουδών ανάλογα με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με:

           7.5                                                       Ελληνικά Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία
           7.5                                                       TU Delft: Delf University of Technology
           5.25                                                     ETH Zurich
           3.5 GPA                                               Πανεπιστήμια Η.Π.Α. 
           2:1 Second Class Honors                Πανεπιστήμια Ηνωμένου Βασιλείου
           1.0 ; 1.3                                               Technische Universität München              

  • Επίσημο αποδεικτικό – πτυχίο αγγλικής γλώσσας, κάτοχοι Proficiency (Cambridge – Michigan). Η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Εξωτερικού, απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση κατάθεσης διπλώματος αγγλικής γλώσσας.
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
  • Όριο ηλικίας: έως 27 ετών
  • Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.


β) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

  • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.
  • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών έως και τέσσερα (4) χρόνια πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής, από συγκεκριμένα Ελληνικά Πανεπιστήμια ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξωτερικού, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.
  • Η διάρκεια φοίτησης, από την ημερομηνία εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα έως την απόκτηση του πτυχίου, να μην ξεπερνά τα 6 χρόνια για τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/Πολυτεχνεία και τα 5 χρόνια για τα υπόλοιπα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εσωτερικού και Εξωτερικού.
  • Ο μέσος όρος βαθμολογίας ανάλογα με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με:

           7.5                                                        Ελληνικά Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία
           7.5                                                        TU Delft: Delf University of Technology
           5.25                                                      ETH Zurich
           3.5 GPA                                               Πανεπιστήμια Η.Π.Α. 
           2:1 Second Class Honors                Πανεπιστήμια Ηνωμένου Βασιλείου
           1.0 ; 1.3                                               Technische Universität München

  • Επίσημο αποδεικτικό – πτυχίο αγγλικής γλώσσας, κάτοχοι Proficiency (Cambridge – Michigan). Η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Εξωτερικού, απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση κατάθεσης διπλώματος αγγλικής γλώσσας.
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
  • Όριο ηλικίας: έως 27 ετών
  • Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.