ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Βασίζουμε τις σχέσεις με τους εργαζομένους μας στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Παρέχουμε ευκαιρίες και δυνατότητες εξέλιξης σε όλους όσοι το επιθυμούν, προσπαθούν και αξίζουν.

Τόσο η ένταξη όσο και η πορεία κάθε εργαζομένου εντός του Ομίλου, κρίνονται με βάση τα προσόντα, την απόδοση και τις φιλοδοξίες τους, χωρίς καμία διάκριση ως προς το φύλο, την ηλικία, την καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την οικογενειακή κατάσταση, τα σωματικά ή κινητικά προβλήματα ή τις πεποιθήσεις.