ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο και συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη -τους εργαζόμενους, τους πελάτες, την κοινωνία και τους μετόχους-, στοχεύοντας στην ισορροπημένη ικανοποίηση των προσδοκιών τους. Στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θεμελιώνουμε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως κυρίαρχη αξία και την ενσωματώνουμε μέσα από την Πολιτική ΕΚΕ στους στρατηγικούς μας στόχους.