ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο και συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη - τους εργαζόμενους, τους πελάτες, την κοινωνία και τους μετόχους - στοχεύοντας στην ισορροπημένη ικανοποίηση των προσδοκιών τους.