ΕΚΕ & ΟΜΙΛΟΣ
 •  Περισσότερες από 100 δράσεις ΕΚΕ
   
 •  €4,79 εκατ. για δράσεις ΕΚΕ (εντός και εκτός Ελλάδος)
   
 •  513 εργαζόμενοι κατοικούν σε περιοχές όμορες με τις εγκαταστάσεις μας
   
 •  13,4% των αγορών των βιομηχανικών εταιρειών & 97% των εμπορικών εταιρειών πραγματοποιούνται από «τοπικούς προμηθευτές»
   
 • 4.171 μαθητές και φοιτητές ξεναγήθηκαν στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου


Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αναδεικνύεται σε όλες τις εκφάνσεις της στρατηγικής, της επιχειρηματικότητας και της καθημερινής λειτουργίας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Η συνεργασία μας με την ευρύτερη κοινωνία, και ιδιαίτερα τις γειτονικές τοπικές κοινωνίες, είναι ουσιαστική και πολυδιάστατη. Βασίζεται τόσο σε οικονομική ενίσχυση βάση αναγκών και χορηγίες ανθρωπιστικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου αλλά και στην ανάπτυξη υποδομών και υποστήριξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Οι παραπάνω δράσεις αποφασίζονται μετά από ενδελεχείς αναλύσεις ευρημάτων συνεχούς διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου και ερευνών, όπως η Μελέτη Ουσιαστικότητας, οι περιοδικές έρευνες ικανοποίησης πελατών, οι ετήσιες έρευνες κοινής γνώμης, οι δημόσιες συζητήσεις και άλλες μορφές επικοινωνίας.

Τα αποτελέσματα αυτών των πρακτικών αξιολογούνται και επαναπροσδιορίζονται, ώστε να λαμβάνονται υπόψη και να ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στις σχετικές έρευνες.

Η προσφορά του Ομίλου και η υπεύθυνη στάση προς το κοινωνικό σύνολο, λαμβάνοντας υπόψη την συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση στην Ελλάδα και σε συνεργασία με περισσότερες από 130 ΜΚΟ, κατευθύνθηκε σε 4 βασικούς άξονες: Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες, Παιδεία - Έρευνα & Καινοτομία, Βιώσιμες Πόλεις και Περιβάλλον, Πολιτισμός και Αθλητισμός.

Το 2017 αναλάβαμε πρωτοβουλίες και εστιάσαμε την προσοχή μας σε επείγοντα ζητήματα και τομείς, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και κοινωνική απαίτηση, όπως το ζήτημα του προσφυγικού. Συμβάλαμε έτσι στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας και του εθελοντισμού, και δώσαμε έμφαση στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών μέσα από συνεργασίες.

Το πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων του Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό, στηρίζει επίσης δράσεις που σχετίζονται με έργα υποδομής και βελτίωση ποιότητας ζωής, καθώς και προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, αποδεικνύοντας ενεργά την συνεχή προσπάθεια για συμβολή του Ομίλου στη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο των τοπικών κοινωνιών όσο και της ευρύτερης κοινωνίας.

Ο 'Ομιλος, από την ίδρυσή του, υποστήριξε πρωτοβουλίες και δράσεις, οι οποίες προωθούν την ιδέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ενεργό μέλος, από το 2005, του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και μέλος του CSR Europe.
 
Από το 2008, ο Όμιλος δεσμεύεται και τυπικά για την ενσωμάτωση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC) στην εταιρική στρατηγική και κουλτούρα του και για να τις προβάλει στους επιχειρηματικούς τομείς, που έχει επιρροή. Αυτή η δημόσια δέσμευση εκφράζει την επιθυμία της διοίκησης και των εργαζομένων του Ομίλου, για ενσωμάτηση και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρηματικές του δράσεις. Υιοθετεί, διαχέει και δεσμεύεται για τους 17 Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, δημιουργώντας αξία για τις επόμενες γενιές.

Το 2017 δαπανήθηκαν πάνω από €11 εκατ. σε έργα περιβαλλοντικής διαχείρισης και βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις εγκαταστάσεις του Ομίλου και €4,79 εκατ. για δράσεις ΕΚΕ.