ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η έμπρακτη στήριξη των πολιτών μέσα από ενέργειες και πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα και συμβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής φιλοσοφίας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Με σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο, ο Όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσει την στρατηγική του, με θεμελιώδη αρχή την ασφαλή και βιώσιμη λειτουργία σε όλα τα πεδία δραστηριότητάς του.

Οι συνολικές επενδύσεις σε δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ανήλθαν στα 5,85 εκατ. ευρώ για το 2021

Μέσα από τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο Όμιλος διατηρεί μια υπεύθυνη στάση προς το σύνολο της κοινωνίας, που εστιάζουν σε 4 βασικούς άξονες:

Οι δράσεις σχεδιάζονται ανά θεματική κατηγορία και υλοποιούνται τόσο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, αναδεικνύοντας το εύρος της δέσμευσης του Ομίλου στην κοινωνία.

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Με τις τοπικές κοινωνίες, εκεί όπου ασκούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, βρισκόμαστε πάντα σε ανοικτό διάλογο και αφουγκραζόμαστε τα σημαντικά θέματα για κάθε περιοχή.

Ο Όμιλος συνεχίζει να ενισχύει πολυπλεύρως την τοπική κοινωνία και οικονομία, στηρίζοντας επιχειρήσεις γειτονικές με τις εγκαταστάσεις του για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών. Οι αγορές από τοπικούς προμηθευτές ανέρχονται σε ποσοστό 12,5% της συνολικής αξίας αγορών των εταιρειών ΕΛΠΕ & DIAXON (βιομηχανικές εταιρείες) και των εταιρειών (CHRONUS) του φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοζάνη. Για τις υπόλοιπες εταιρείες (εμπορικές, upstream, ΑΠΕ κ.λπ.), οι αγορές από τοπικούς προμηθευτές αποτελούν το 95,4% της συνολικής αξίας αγορών. Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη δαπάνες όπως αγορά, μεταφορά και αποθήκευση πρώτων υλών και ενδιαμέσων προϊόντων, δαπάνες για ύδρευση, ενέργεια και τηλεφωνία, ενδοομιλικές συναλλαγές και πληρωμές προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες.

Εφαρμόζουμε, επίσης, καλές πρακτικές που αφορούν όλες τις κοινωνικές ομάδες και προσφέρουμε ευκαιρίες για τους νέους δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο κριτήριο της εντοπιότητας κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Το 2021, οι άμεσες θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται από τον Όμιλο στην τοπική κοινωνία και οι έμμεσες και επαγόμενες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από τις δαπάνες του Ομίλου σε τοπικούς προμηθευτές εκτιμώνται σε:

  • 621  άμεσες θέσεις εργασίας στις τοπικές κοινωνίες του Θριασίου και της Δυτικής Θεσσαλονίκης
  • 1.572 έμμεσες και επαγόμενες θέσεις εργασίας στο Θριάσιο, τη Δυτική Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη