ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου

Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου (ΓΔΕΕΟ) είναι η αρμοδιότητα και η ευθύνη του ελέγχου της εφαρμογής των διαδικασιών και πολιτικών που προάγουν τη χρηστή και σύννομη διοίκηση σε όλες τις εταιρείες και μονάδες του Ομίλου ΕΛΠΕ, έννοια η οποία πρωτίστως συμπεριλαμβάνει την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων, την ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών και επιχειρησιακών δεδομένων, την προστασία των πόρων των Εταιρειών του Ομίλου ΕΛΠΕ, από κακοδιαχείριση και έκνομες ενέργειες καθώς και την κατάλληλη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων.

Ο Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου αποσκοπεί στη θέσπιση των σκοπών, του πλαισίου αρμοδιοτήτων και ευθυνών της ΓΔΕΕΟ με αρμοδιότητα σε όλες τις Εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο ΕΛΠΕ.

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μια ανεξάρτητη και αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, η οποία προσθέτει αξία στις Εταιρείες του Ομίλου ΕΛΠΕ και τους μετόχους τους και γενικά σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders).

Η ΓΔΕΕΟ αναφέρεται άμεσα στην τριμελή Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη Εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη.