ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ
   

2022

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

12m Ομίλου & Μητρικής
09m Ομίλου & Μητρικής
06m Ομίλου & Μητρικής
03m Ομίλου & Μητρικής

2021

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

12m Ομίλου
09m Ομίλου
06m Ομίλου
03m Ομίλου
1 2 3 4 5