ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ
   

2000

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

12m IFRS
09m IFRS
06m IFRS
03m IFRS

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Greek GAAP)

12m Group Greek AS
09m Group Greek AS
06m Group Greek AS
03m Group Greek AS
8 9 10 11 12