ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
   

2005

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

12m Μητρικής
09m Μητρικής
06m Μητρικής
5 6 7 8 9