ΜΕΡΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση του στις 8 Νοεμβρίου 2018, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2018, ποσού €0,25 ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση της 7 Ιουνίου 2019 ενέκρινε την καταβολή συνολικού μερίσματος €0,75/μετοχή και δεδομένης της καταβολής €0,25/μετοχή ως προμέρισμα, το τελικό μέρισμα ανέρχεται σε €0,50/μετοχή.

(*) Περιλαμβάνει λοιπές διανομές