ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι θυγατρική του Ομίλου και αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής τεχνικών υπηρεσιών (engineering) καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας στη Ν.Α. Ευρώπη. Λειτουργεί σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και πρακτικές και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ΕΛΟΤ1429, ISO 14001 και OHSAS 18001. 

Κατά το 2017 απασχολούσε προσωπικό 213 ατόμων υψηλής εξειδίκευσης. Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ υποστηρίζει επενδύσεις κατ΄ εξοχήν στον τομέα της Διύλισης και του Φυσικού Αερίου, παρέχοντας ευρύ φάσμα τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης έργου και σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ επεκτείνει συνεχώς το φάσμα των δραστηριοτήτων της, στοχεύοντας σε νέους πελάτες κυρίως εκτός Ελλάδας.

Το 2017, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα € 9,7 εκατ., παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε 150 έργα, τα σημαντικότερα των οποίων περιγράφονται παρακάτω:

  • Προχωρημένος Βασικός Σχεδιασμός (FEED) και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του αγωγού φυσικού αερίου διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας (Poseidon)
  • Υπηρεσίες λεπτομερούς σχεδιασμού του τμήματος 1 του Διαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου (TAP) για λογαριασμό του κοινοπρακτικού σχήματος της γενικής εργολαβίας κατασκευής
  • Υλοποίηση Βασικού Σχεδιασμού και Μελέτη Επικινδυνότητας και Λειτουργικότητας (HAZOP) των Μονάδων Απόσταξης Κενού (VDU), Ισομερισμού Νάφθας και Αποθείωσης Νάφθας στο διυλιστήριο Ασπροπύργου
  • Εγκατάσταση Μονάδας Αμίνης στο διυλιστήριο της Rijeka στην Κροατία
  • Σειρά μελετών σκοπιμότητας για επενδύσεις της KMG Rompetrol στα διυλιστήριά της στη Ρουμανία
  • Βασικός Σχεδιασμός για την εγκατάσταση και διασύνδεση τριών επιχωματωμένων δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου

To 2017 η ΑΣΠΡΟΦΟΣ ανέλαβε το πρώτο έργο της στο Κουβέιτ για τη μελέτη μονάδων μετατροπής στο διυλιστήριο Mina Al Ahmadi (MAA) της KNPC.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.asprofos.gr