ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει ενσωματώσει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό του και έχει δεσμευτεί μέσα από την αντίστοιχη Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια, το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή στην άσκηση εταιρικής διοίκησης, η οποία συνοψίζεται στην ασφαλή και χωρίς ατυχήματα, οικονομικά βιώσιμη λειτουργία, με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, προωθεί την ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων με τη δημοσιοποίηση του ετήσιου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο οποίος παρουσιάζει λεπτομέρειες για τις επιδόσεις σε κάθε τομέα και τη σύνδεση - συμβολή αυτών στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs).