ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πρώτη προτεραιότητα για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποτελούν η υγεία και η ασφάλεια, τόσο των εργαζομένων όσο και των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών, κοντά στις οποίες βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του. Για το λόγο αυτό, φροντίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, ώστε να παρέχει στους εργαζόμενους, στους συνεργάτες, στους επισκέπτες και στους εκπαιδευόμενους σπουδαστές και φοιτητές έναν ασφαλή χώρο εργασίας.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τα τελευταία χρόνια έχουν εφαρμόσει απαρέγκλιτα την πολιτική τους για το περιβάλλον, έτσι όπως αυτή δεσμεύει όλο το προσωπικό τους και ενσωματώνεται σε κάθε δραστηριότητα τους.

Βασικό στοιχείο της πολιτικής για το περιβάλλον αποτελεί η τήρηση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία συνεχώς αναθεωρείται και ορίζει αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις λειτουργίας, καθώς επίσης και η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για το σκοπό αυτό.