ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Υγεία, Ασφάλεια & Ευεξία των εργαζομένων αποτελεί τη σημαντικότερη προτεραιότητα και βασική επιχειρηματική αξία του Ομίλου για όλες τις δραστηριότητές του διότι είναι αλληλένδετη με την επιχειρηματική επιτυχία.

Μέσα από την υλοποίηση του Συστήματος Ολιστικής Ασφάλειας, που ξεκίνησε το 2015, εστιάζουμε στη βελτίωση της κουλτούρας ασφάλειας, για την ενίσχυση των επιδόσεων υγείας και ασφάλειας σε όλες μας τις δραστηριότητες. Ο πυρήνας του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας είναι η «Εκτίμηση Επικινδυνότητας», η οποία υποστηρίζεται και ανατροφοδοτείται μέσω διαδικασιών, Επιθεωρήσεων και εκπαιδεύσεων ασφάλειας.

Η Ασφάλεια είναι Υπόθεση Όλων για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Οι εργαζόμενοί του καταρτίζονται στο να εντοπίζουν, να αναφέρουν και να διερευνούν συμβάντα και ανασφαλείς καταστάσεις, ενώ επιβραβεύονται οι επιτυχείς παρεμβάσεις του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας.

Φιλοδοξία μας είναι να είμαστε στους καλύτερους στον κλάδο, δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον -σε όλες τις δραστηριότητες- χωρίς ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. 

Η προσέγγισή μας σχετικά με την Υγεία, Ασφάλεια και Ευεξία των εργαζομένων βρίσκεται πιο αναλυτικά εδώ

 

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις και στα γραφεία στηρίζεται στην πολιτική του, που θεωρεί τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας πρωταρχική προϋπόθεση για την άσκηση των δραστηριοτήτων του και αποτελεί δέσμευση για τη Διοίκηση. 

 

Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου

Στον τομέα της διαχείρισης του επαγγελματικού κινδύνου εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης, ώστε να προβλέπονται και να ελέγχονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια.

Όλες οι εγκαταστάσεις διαθέτουν γραπτές μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, οι οποίες περιέχουν τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τον έλεγχο των κινδύνων και τη διατήρησή τους σε χαμηλά και αποδεκτά επίπεδα.

Περισσότερες πληροφορίες θεμάτων διαχείρισης και διασφάλισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας βρίσκονται εδώ 

 

Δείκτες Υγείας και Ασφάλειας - Επιδόσεις Εγκαταστάσεων

Κάθε δραστηριότητα του Ομίλου (βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, γραφεία) θέτει ετήσιους μετρήσιμους στόχους για τη βελτίωση της επίδοσής στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας. Σε μηνιαία και ετήσια βάση γίνεται απολογισμός έναντι των στόχων, ο οποίος παρουσιάζεται με σχετική έκθεση στη Διοίκηση.

Επιπλέον, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετέχει στην ετήσια έρευνα και στη συγκριτική αξιολόγηση για τα ατυχήματα, την οποία διεξάγει ο ευρωπαϊκός οργανισμός CONCAWE, με τον οποίο συνεργάζεται.

Αναλυτικά στοιχεία ατυχημάτων απουσίας από την εργασία σε προσωπικό και εργολάβους, που απασχολήθηκαν είτε στα διυλιστήρια και χημικά του Ομίλου, είτε στην εταιρεία εμπορίας ΕΚΟ καθώς και σχετικών συγκριτικών δεικτών με τους αντίστοιχους του CONCAWE βρίσκονται εδώ