ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αδιάλειπτη Λειτουργία & Ετοιμότητα για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης

Η άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά και η εξασφάλιση της συνέχειας στη λειτουργία της επιχείρησης, ή/και η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη επαναφορά στην κανονική λειτουργία, περιορίζει αποτελεσματικά τις δυνητικές συνέπειες συμβάντων στους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία, το περιβάλλον, τη φήμη και τα οικονομικά της εταιρείας. Η ετοιμότητα για αδιάλειπτη λειτουργία είναι συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Στόχος μας είναι η αδιάκοπη λειτουργία των εγκαταστάσεων αλλά και η άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά, με κύριο στόχο τον περιορισμό και την αποτελεσματική διαχείριση των πιθανών επιπτώσεων αλλά και την εξασφάλιση των πόρων για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω.

Κάθε εγκατάσταση, αλλά και ο Όμιλος επιτελικά, έχει καταστρώσει σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων άμεσα προς εφαρμογή και πλήρως ενημερωμένα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τους διεθνείς Κώδικες και τα αποτελέσματα των ασκήσεων που εκτελούνται περιοδικά ή έκτακτα.

Η προσέγγισή μας καθώς και οι επιδόσεις σχετικά με τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων βρίσκεται πιο αναλυτικά εδώ