ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ REACH

Το REACH είναι ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεσπίστηκε με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν οι χημικές ουσίες, με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας χημικών προϊόντων της ΕΕ.

Ο Κανονισμός που έχει επιπτώσεις στην πλειονότητα των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναθέτει το βάρος της ευθύνης στις επιχειρήσεις, που πρέπει να προσδιορίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους, που σχετίζονται με τις ουσίες που παρασκευάζουν και διαθέτουν στην αγορά της ΕΕ. Πρέπει να καταδεικνύουν στον αρμόδιο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) τους τρόπους ασφαλούς χρήσης και να κοινοποιούν στους χρήστες τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων των ουσιών είτε σε καθαρή μορφή είτε σε μίγμα.