ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ REACH/CLP

Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals, (EK) 1907/2006 ) και CLP (Classification, Labelling, Packaging (EK) 1272/2008), αποσκοπούν στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Επιπλέον:

  • εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων στην ευρωπαϊκή αγορά
  • ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία
  • προωθούν εναλλακτικές μεθόδους έναντι των δοκιμών σε ζώα για την αξιολόγηση των κινδύνων των ουσιών.