ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε ΜΕ REACH/CLP

Η συμμόρφωση με τους Κανονισμούς REACH/CLP περιλαμβάνεται στις κύριες προτεραιότητες της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε..

H Εταιρεία, συνεργάζεται με άλλους βιομηχανικούς εταίρους στις κοινοπραξίες REACH και τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει.

Για τη δήλωση εναρμόνισης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε. με τους Κανονισμούς REACH/CLP, πατήστε εδώ.