ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπηρεσία Μετόχων &  Επενδυτών

Χειμάρρας 8A,
151 25 Μαρούσι, Αττική

Tηλ.: 210 6302 212
Fax: 210 6302 510-11

Υπηρεσία Μετοχολογίου

Xειμάρρας 8Α,
151 25 Μαρούσι, Αττική

Tηλ.: 210 6302 978-982
Fax: 210 6302 986-987

(Ώρες υποδοχής κοινού
9:00 - 14:00 κατόπιν ραντεβού)

Δ/νση Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου

Χειμάρρας 8A,
151 25 Μαρούσι, Αττική

Tηλ.: 210 6302 241
Fax: 210 6302 573

Θέλουμε να είστε ενήμεροι σχετικά με το τρόπο που διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Διαβάστε και δηλώστε αν αποδέχεστε την επεξεργασία των στοιχείων σας σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.