ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών, με βάση το οποίο επιδιώκεται η επαρκής οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος μια επιχείρησης, με μακροπρόθεσμο στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας της και τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων όλων όσων συνδέονται με αυτήν.

Στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, η Εταιρεία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και ακολουθεί ως προς τις πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης -ΕΣΕΔ- (έκδοση Ιουνίου 2021).