ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΣ

Επιτροπές ΔΣ

Επιτροπή Ελέγχου

Πρόεδρος:

Σπυρίδων Παντελιάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Μέλη:

Θεόδωρος Πανταλάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Ιορδάνης Αϊβάζης,  Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά και στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα  μέλη του ΔΣ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι πενταετής, ανάλογη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τη δικαιοδοσία και την αρμοδιότητα:

Α. να παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας

Β. να ενημερώνει το ΔΣ για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου επεξηγώντας  πώς αυτός συνέβαλε στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία

Γ. να παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Εταιρείας αναφορικά αφενός με το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και αφετέρου με την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ως προς τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί και εποπτεύει την ορθή λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου και αξιολογεί το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, η οποία υπάγεται λειτουργικά σε αυτήν, χωρίς ωστόσο, να επηρεάζει την ανεξαρτησία της.

Δ. να επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιριών που διεξάγουν τον υποχρεωτικό έλεγχο σύμφωνα με το Ν.4449/2017 (άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27), καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής από αυτούς μη ελεγκτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο των κανονιστικών υποχρεώσεων που προβλέπει ο Κανονισμός

Ε. να έχει την ευθύνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιριών και να εισηγείται τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρίες που θα προταθούν προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου διακρίνονται σε:

  • τακτικές, οι οποίες πραγματοποιούνται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο πριν από τη δημοσιοποίηση των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

  • έκτακτες, οι οποίες πραγματοποιούνται όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής.

Κατά την διάρκεια του 2018, επικαιροποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής

Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής, η οποία αποτελείται από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) εκτελεστικό μέλος.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Προτείνει τις αρχές, καθώς και την ακολουθητέα εκάστοτε πολιτική αμοιβών και παροχών της Εταιρείας σε στελέχη Διευθυντικού επιπέδου, στις οποίες θα βασίζονται οι αποφάσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου.
  • Προτείνει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, το σύνολο των αμοιβών (σταθερών και μεταβλητών – περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών) των εκτελεστικών μελών του ΔΣ, ως και των στελεχών Διευθυντικού επιπέδου της Εταιρείας και του Ομίλου.
  • Εισηγείται στο ΔΣ και δι’ αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το σύνολο των αμοιβών του Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντα Συμβούλου.
  • Φροντίζει για την ανά πάσα στιγμή ύπαρξη κατάλληλης διαδοχής των Γενικών Διευθυντών και των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς το ΔΣ.

Λοιπές Επιτροπές του Δ.Σ.

Το έργο του ΔΣ, στο παραπάνω πλαίσιο ενίσχυσης των δομών εταιρικής διακυβέρνησης, συνεπικουρείται και από άλλες Επιτροπές, που ορίζονται με απόφασή του.

Συγκεκριμένα, οι ισχύουσες επιτροπές είναι οι εξής:

 

  • Επιτροπή Προμηθειών Πετρελαιοειδών
  • Επιτροπή Χρηματοοικονομικών & Οικονομικού Σχεδιασμού
  • Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων