ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες (καλούμενος εφεξής «Κώδικας»). Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον ιστότοπο του ΕΣΕΔ, στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.helex.gr/el/esed

Εκτός του ιστότοπου του ΕΣΕΔ, ο Κώδικας είναι διαθέσιμος σε όλο το προσωπικό μέσω του εταιρικού εσωτερικού ιστότοπου, καθώς και σε έντυπη μορφή στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου.

Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρεία, κατά περίπτωση, αποκλίνει ή δεν εφαρμόζει στο σύνολό τους ορισμένες διατάξεις του Κώδικα αναφορικά με:

 • το μέγεθος και τη σύνθεση του ΔΣ.
 • τη μετοχική σύνθεσή της.
 • το ρόλο και τις απαιτούμενες αρμοδιότητες του Πρόεδρου του ΔΣ.
 • την ανάδειξη υποψηφίων μελών του ΔΣ.
 • την εν γένει λειτουργία και αξιολόγηση του ΔΣ.
 • το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.
 • το επίπεδο και τη διάρθρωση των αμοιβών.
 • τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης επιπλέον των προβλέψεων του Νόμου

Η εταιρεία, στο πλαίσιο εφαρμογής ενός δομημένου και επαρκούς συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, έχει εφαρμόσει συγκεκριμένες πρακτικές καλής εταιρικής διακυβέρνησης κάποιες από τις οποίες είναι επιπλέον των προβλεπόμενων από τους σχετικούς νόμους (Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, 3016/2002 και 3693/2008).

Συγκεκριμένα, η εταιρεία εφαρμόζει τις ακόλουθες επιπλέον πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίες σχετίζονται στο σύνολό τους με το μέγεθος, τη σύνθεση, τα καθήκοντα και την εν γένει λειτουργία του ΔΣ:

Λόγω της φύσης και του σκοπού της εταιρείας, της πολυπλοκότητας των θεμάτων και της απαραίτητης νομικής υποστήριξης του Ομίλου, ο οποίος περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων και θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το ΔΣ - ο αριθμός των μελών του οποίου είναι δεκατρία (13), δηλαδή δέκα (10) περισσότερα από το τουλάχιστον διά νόμου ζητούμενο - για την υποβοήθηση του έργου του έχει συστήσει επιτροπές, που αποτελούνται από μέλη του, με συμβουλευτικές, εποπτικές ή και εγκριτικές αρμοδιότητες, οι οποίες είναι οι εξής:

 1. Επιτροπή Προμηθειών Πετρελαιοειδών
 2. Επιτροπή Χρηματοοικονομικών & Οικονομικού Σχεδιασμού
 3. Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων
 4. Επιτροπή Αμοιβών & Σχεδιασμού Διαδοχής

Επιπλέον των ανωτέρω επιτροπών του ΔΣ, έχουν συσταθεί και λειτουργούν εκτελεστικές και μη επιτροπές, με συμβουλευτικό κυρίως χαρακτήρα, οι οποίες απαρτίζονται από υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας και έχουν ως σκοπό την υποβοήθηση του έργου της διοίκησης, οι κυριότερες των οποίων είναι οι ακόλουθες:

 1. Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου
 2. Επιτροπή Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων
 3. Επιτροπή Εμπορίας
 4. Επιτροπή Λοιπών Ενεργειακών Δραστηριοτήτων
 5. Επιτροπή Πιστώσεων Ομίλου
 6. Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδύσεων
 7. Επιτροπή Δραστηριοτήτων Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και ΑΠΕ
 8. Επιτροπή Δραστηριοτήτων Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων

Το ΔΣ έχει υιοθετήσει διατάξεις στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας περί απαγόρευσης χρηματιστηριακών συναλλαγών του Προέδρου του ΔΣ, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του ΔΣ, εφόσον έχουν την ιδιότητα Προέδρου ΔΣ ή Διευθύνοντα Συμβούλου συνδεδεμένης επιχείρησης. Επίσης, έχει υιοθετήσει διαδικασία Παρακολούθησης και Δημόσιας Γνωστοποίησης Σημαντικών Συμμετοχών και Συναλλαγών επί μετοχών της εταιρείας, καθώς  και διαδικασία Παρακολούθησης και Δημόσιας Γνωστοποίησης Συναλλαγών και Οικονομικών Δραστηριοτήτων με τους βασικούς πελάτες και προμηθευτές της εταιρείας.