ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
18.05.2023
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2023
15.06.2023
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων
28.06.2023
Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2022
29.06.2023
Δικαιούχοι μερίσματος (record date) χρήσης 2022
05.07.2023
Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2022
31.08.2023
Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 2ου Tριμήνου 2023
09.11.2023
Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 3ου Tριμήνου 2023
29.02.2024
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2023
29.02.2024
Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2023
 

* Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.