ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
16.05.2019
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2019
07.06.2019
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων
01.07.2019
Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2018
02.07.2019
Δικαιούχοι μερίσματος (record date) χρήσης 2018
08.07.2019
Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2018
29.08.2019
Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 2ου Tριμήνου 2019
07.11.2019
Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 3ου Tριμήνου 2019
27.02.2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2019
27.02.2020
Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2019
 

* Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.