ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΜΗΤΡΙΚΗΣ
   

2019

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

09m Ομίλου και Μητρικής
06m Ομίλου και Μητρικής
03m Ομίλου και Μητρικής

2018

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

12m Ομίλου και Μητρικής
09m Ομίλου και Μητρικής
06m Ομίλου και Μητρικής
03m Ομίλου και Μητρικής
1 2 3 4 5