ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΜΗΤΡΙΚΗΣ
   

2005

Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

12m Ομίλου και Μητρικής
09m Ομίλου
09m Μητρικής
06m Ομίλου
06m Μητρικής
03m Ομίλου
03m Μητρικής
4 5 6 7 8