ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ
   

2010

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

03m Ομίλου
12m Ομίλου
09m Ομίλου
06m Ομίλου

2009

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

12m Ομίλου
03m Ομίλου
09m Ομίλου
06m Ομίλου
5 6 7 8 9