ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
   

Οικονομική Χρήση 2021

Ανακοίνωση για την διανομή Μερίσματος χρήσης 2021
Αποφάσεις Τ.Γ.Σ. 09 Ιουνίου 2022
Παρουσίαση Διευθύνοντος Συμβούλου Τ.Γ.Σ. 09.06.22
Πρόσκληση Τ.Γ.Σ. 09 Ιουνίου 2022
Υπόδειγμα εξουσιοδότησης Τ.Γ.Σ 09.06.22
Επιστολική Ψήφος Τ.Γ.Σ. 09.06.22
Έντυπο Ανάκλησης Τ.Γ.Σ. 09.06.22
Αριθμός Μετοχών Τ.Γ.Σ. 09.06.22
Ενημέρωση των μετόχων για τα θέματα 3(α) και (β)
Έκθεση Απόδοχων Μελών Δ.Σ. 2021 (Θέμα 4)
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή για την Έκθεση Αποδοχών (Θέμα 4)
Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου χρήσεως 2021 (Θέμα 5)
Εκθεση των Aνεξάρτητων Mη Eκτελεστικών Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Θέμα 6)
Οδηγίες Συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση
Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας Μετόχων
Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας Τρίτων