ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
   
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 20 Σεπτεμβρίου 2022
Απόφαση Ε.Γ.Σ. 20 Σεπτεμβρίου 2022
Πρόσκληση Ε.Γ.Σ. 20 Σεπτεμβρίου 2022
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
Έντυπο Επιστολικής Ψήφου
Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπροσώπου
Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τροποποίηση άρθρου 1 (με επισημειωμένες τις αλλαγές)
Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας Μετόχων
Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας Τρίτων
Οδηγίες Συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση