ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟΥ

Το τμήμα Μετοχολογίου, με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των μετόχων της Εταιρείας σε σειρά θεμάτων που τους αφορούν, όπως υποθέσεις κληρονομικών διαδοχών, χορήγησης βεβαιώσεων, πληρωμής μερισμάτων κτλ., προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  1. Παροχή υπηρεσιών κληρονομικής διαδοχής και νομιμοποίησης κληρονόμων
  2. Έκδοση Βεβαίωσης Δικαιώματος Είσπραξης του προϊόντος εκποίησης έγχαρτων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
  3. Καταβολή χρηματικών διανομών της Εταιρείας
  4. Χορήγηση Βεβαιώσεων για κάθε φορολογική και νόμιμη χρήση