ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Το τμήμα Μετοχολογίου χορηγεί στους δικαιούχους, μεταξύ άλλων και βεβαιώσεις απόκτησης μετοχών της Εταιρείας από εταιρικές πράξεις (π.χ. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, Δημόσια Εγγραφής, Επιστροφής Κεφαλαίου κτλ.).

Σε ό,τι αφορά τις βεβαιώσεις πληρωμών μερισμάτων και αποθεματικών, σας γνωστοποιούμε ότι βάσει νομοθεσίας, τις παραλαμβάνετε μόνο από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ..