ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την 9η Φεβρουαρίου 2009 ολοκληρώθηκε η εκποίηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών που δεν είχαν κατατεθεί προς αποϋλοποίηση καθώς και μετοχών που προέρχονταν από εταιρικές πράξεις και είχαν εκδοθεί σε άυλη μορφή υπέρ των δικαιούχων των ενσώματων ονομαστικών μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε..

Το καθαρό προϊόν της εκποίησης, προσαυξημένο με το αναλογούν μέρισμα χρήσεως 2007 και το προμέρισμα χρήσεως 2008, μετά την αφαίρεση πάσης φύσεως εξόδων και φόρων, έχει κατατεθεί αναλογικά υπέρ του συνόλου των δικαιούχων μετόχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

 Για την είσπραξη του ποσού, οι δικαιούχοι απαιτείται να προσκομίσουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων – Τμήμα Αποδόσεων τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Βεβαίωση Δικαιώματος Είσπραξης από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε..

  • Αίτηση

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

  • Έγγραφα νομιμοποιήσεως στην περίπτωση εκπροσώπησης από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

Για την έκδοση/παραλαβή της Βεβαίωσης Δικαιώματος Είσπραξης από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., μπορείτε, είτε να προσέλθετε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Μετοχολογίου της Εταιρείας, είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας, ο οποίος όμως θα πρέπει να προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δικαιούχου από αρμόδια δημόσια αρχή (Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ).

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Δικαιώματος Είσπραξης

Αίτηση είσπραξης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

 

Επισημαίνεται ότι, με βάση τη νομοθεσία, το ως άνω αναφερόμενο προϊόν της εκποίησης, παραγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μετά την παρέλευση 15 ετών.