ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ & ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

Το Τμήμα Μετοχολογίου αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν μεταβίβαση άυλων μετοχών και τυχόν ανείσπρακτων μερισμάτων, λόγω θανάτου μετόχου της Εταιρείας, στους νόμιμους κληρονόμους, καθώς και την απόδοση χρηματικού ποσού που προκύπτει από εκποίηση εγχάρτων ονομαστικών μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε..

Η διαδικασία της κληρονομικής διαδοχής περιλαμβάνει τη νομιμοποίησή των κληρονόμων, μέσω της υποβολής σχετικών δικαιολογητικών (όπως περιγράφονται παρακάτω ανά περίπτωση,) και τη μεταβίβαση των μετοχών στις προσωπικές τους μερίδες ή την πίστωση του ποσού της εκποίησης των μετοχών και τυχόν ανείσπρακτων μερισμάτων, στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

  1. Δικαιολογητικά για τη νομιμοποίηση κληρονόμων και διανομή άυλων μετοχών, ανά περίπτωση:

  1. Δικαιολογητικά για τη νομιμοποίηση κληρονόμων και μεταβίβαση του προϊόντος εκποίησης των έγχαρτων μετοχών, ανά περίπτωση:

Αιτήσεις:

Έντυπο 1 _ Αίτηση για μεταβίβαση αξιών λόγων κληρονομικής διαδοχής

Έντυπο 2 _ Αίτηση αδιανέμητου υπόλοιπου & ανείσπρακτων μερισμάτων

Έντυπο 3 _ Αίτηση για μεταβίβαση του προϊόντος εκποίησης έγχαρτων μετοχών

Έντυπο 4 _ Αίτηση είσπραξης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

 

Διευκρινήσεις:

  1. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα είτε επικυρωμένα.

  2. Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των αιτούντων από Αστυνομικό Τμήμα ή Κ.Ε.Π., όταν δεν παρευρίσκονται οι ίδιοι στην κατάθεση των δικαιολογητικών.

  3. Σε περίπτωση εκπροσώπησης των κληρονόμων από τρίτους απαιτείται η σχετική εξουσιοδότηση.

  4. Στην περίπτωση που ο θάνατος του μετόχου έχει επέλθει πριν την 1η Μαρτίου 2013, σημειώνεται ότι εκτός από τα πιστοποιητικά του Ειρηνοδικείου, απαιτείται να προσκομισθούν και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από το Πρωτοδικείο.

  5. Τα πιστοποιητικά από τα αρμόδια δικαστήρια (Ειρηνοδικείο / Πρωτοδικείο) θα πρέπει να προσκομίζονται στην Εταιρεία μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την έκδοσή τους.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Μετοχολογίου (τηλ. 210 6302978-982) για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά, καθώς και τον προγραμματισμό συνάντησης για την κατάθεση των συγκεκριμένων εγγράφων.