ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι μετοχές της HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. διαπραγματεύονται στα Χρηματιστήρια Αθηνών και  Λονδίνου, με τη μορφή Διεθνών Αποθετηρίων Εγγράφων (Global Depository Receipts - GDRs).

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 666.284.703,30 διαιρούμενο σε 305.635.185 μετοχές ονομαστικής αξίας €2,18 η κάθε μια. Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας, που πηγάζουν από τη μετοχή τους, είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Όλες οι μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στη Γενική Κατηγορία (Κύρια Αγορά), του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η μετοχή της HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. συμμετέχει με σημαντική στάθμιση στο Γενικό Δείκτη του Χ.Α., στο Δείκτη FTSE/ΧΑ LargeCap, καθώς και σε σημαντικό αριθμό άλλων δεικτών όπως, στο Δείκτη FTSE/XA Πετρελαίου - Αερίου, FTSE/ Med 100, Δείκτη τιμών Greece - Turkey 30 και Δείκτη Global X FTSE Greece 20 ETF.

Σύμβολο Μετοχής
OASIS ΕΛΠΕ
Reuters HEPr.AT
Bloomberg ELPE GA