ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

Επικοινωνία Ομίλου

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας Ομίλου σχεδιάζει, εισηγείται, εξασφαλίζει και ελέγχει την εφαρμογή της επικοινωνιακής πολιτικής του Ομίλου σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας και σχέσεων με τα ΜΜΕ ώστε να επιτυγχάνεται η εναρμόνιση με τη στρατηγική και τις αρχές του Ομίλου καθώς και η προάσπιση και προώθηση της εικόνας και των θέσεών του, εντός και εκτός αυτού.