ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

Η Εξωτερική Επικοινωνία Ομίλου, είναι υπεύθυνη για τη διαρκή και αποτελεσματική προάσπιση και προώθηση της δημόσιας εικόνας του Ομίλου, με βάση το εγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο και τις κατευθύνσεις της Διοίκησης και λαμβάνοντας υπ’ όψη το εκάστοτε διαμορφούμενο πλαίσιο στο περιβάλλον των ΜΜΕ και της αγοράς.

Βασικές εργασίες της εξωτερικής επικοινωνίας Ομίλου:

  • Καθημερινή παρακολούθηση δημοσιότητας και ενημέρωση της Διοίκησης
  • Μηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια ανάλυση και αξιολόγηση δημοσιότητας
  • Δημιουργία θεματικού ηλεκτρονικού αρχείου δημοσιευμάτων
  • Σύνταξη εβδομαδιαίου συνοπτικού δελτίου δημοσιευμάτων ΝΑ Ευρώπης
  • Διαχείριση προβολής Ομίλου σε ηλεκτρονικά και έντυπα Mέσα
  • Σύνταξη και διανομή Δελτίων Τύπου, ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων
  • Απαντήσεις, δημοσιεύσεις, επικοινωνία με τα ΜΜΕ
  • Διαχείριση διαφημιστικών εντύπων και λοιπών δράσεων Ομίλου
  • Υποστήριξη θυγατρικών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού του Ομίλου σε θέματα εξωτερικής επικοινωνίας