ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
   
Ετήσιος Απολογισμός 2018, 60 χρόνια Παράγουμε Ενέργεια – 20 χρόνια ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018