ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Μονάδες ενέργειας και πίνακες μετατροπής

Συνήθεις μονάδες

Αργό Πετρέλαιο και Υγρά Προϊόντα Φυσικού Αερίου

Συντόμευση Περιγραφή
bbl barrels
b/d barrels per day
m3 cubic metre
m3/d cubic metres per day
Mb/d thousands barrels per day
MMb million barrels
MMb/d million barrels per day

Ηλεκτρισμός

Συντόμευση Περιγραφή
MW megawatt
kW.h kilowatt hour
MW.h megawatt hour
GW.h gigawatt hour
TW.h terawatt hour

Φυσικό Αέριο

Συντόμευση Περιγραφή
Bcf billion cubic feet
Bcf/d billion cubic feet per day
Btu/cf British thermal units per cubic feet
cf cubic feet
m3 cubic metre
m3/d cubic metres per day
Mcf thousand cubic feet
MMBtu million British thermal units
MMcf million cubic feet
MMcf/d million cubic feet per day
Tcf trillion cubic feet

 

 

Συνήθεις μετατροπές

Από Σε Πολλαπλασιάστε με

metres (m)

feet

3.2808

kilometres (km)

miles

0.621

hectares (ha)

acres

2.471

kilograms (kg)

pounds

2.205

cubic metres (m3)

barrels (oil or natural gas liquids)

6.292

cubic metres (m3)

cubic feet of natural gas (@ 14.73 psia and 60oF)

35.301

litres (L)

US gallons

0.265

litres (L)

imperial gallons

0.220

imperial gallons

US gallons

1.201

barrels (bbl)

US gallons

42.0

barrels (bbl)

imperial gallons

34.972

metric tonnes (t)

pounds

2204.6

kilometers/litre

miles/gallon

2.825

gigajoules (GJ)

million British thermal units

0.95

 

Προθέματα & Ισοδύναμα

Πρόθεμα   Ισοδυναμεί με
k (kilo) 103

M

(mega)

106

G

(giga)

109

T

(tera)

1012

P

(peta)

1015

E

(exa)

1018

Ενεργειακό περιεχόμενο

Ενέργεια

Μονάδα Ισοδυναμεί με

gigajoule (GJ)

109 joules

0.95 million Btu

0.95 thousand cubic feet of natural gas at 1000 Btu/cf

0.165 barrels of oil

0.28 megawatt hour of electricity

 Υγρά προϊόντα φυσικού αερίου

Μονάδα Ισοδυναμεί με

1 cubic metre (m3) (ethane)

18.36 GJ

1 cubic metre (m3) (propane)

25.53 GJ

1 cubic metre (m3) (butane)

28.62 GJ

Ηλεκτρισμός

Μονάδα Ισοδυναμεί με

gigawatt hour (GW.h)

106 kW.h

3 600 GJ

0.0036 PJ

kilowatt hour (kW.h)

0.0036 GJ

megawatt hour (MW.h)

3.6 GJ

terawatt hour (TW.h)

109 kW.h

3.6 PJ

Αργό πετρέλαιο

Μονάδα Ισοδυναμεί με

1 cubic metre (m3) (pentanes plus)

35.17 GJ

1 cubic metre (m3) (light)

38.51 GJ

1 cubic metre (m3) (heavy)

40.90 GJ

 Φυσικό αέριο

Μονάδα Ισοδυναμεί με

thousand cubic feet (Mcf)

1.05 GJ

million cubic feet (MMcf)

1.05 TJ

billion cubic feet (Bcf)

1.05 PJ

trillion cubic feet (Tcf)

1.05 EJ

Άνθρακας

Μονάδα Ισοδυναμεί με

1 tonne (t) (anthracite)

27.70 GJ

1 tonne (t) (bituminous)

27.60 GJ

1 tonne (t) (lignite)

14.40 GJ

1 tonne (t) (subbituminous)

18.80 GJ

 

Προϊόντα πετρελαίου

Μονάδα Ισοδυναμεί με

1 cubic metre (m3) (asphalt)

44.46 GJ

1 cubic metre (m3) (aviation gasoline)

33.52 GJ

1 cubic metre (m3) (aviation turbo fuel)

35.93 GJ

1 cubic metre (m3) (diesel)

38.68 GJ

1 cubic metre (m3) (heavy fuel oil)

41.73 GJ

1 cubic metre (m3) (kerosene)

37.68 GJ

1 cubic metre (m3) (light fuel oil)

38.68 GJ

1 cubic metre (m3) (lubes and greases)

39.16 GJ

1 cubic metre (m3) (motor gasoline)

34.66 GJ

1 cubic metre (m3) (naphtha specialties)

35.17 GJ

1 cubic metre (m3) (petrochemical feedstock)

34.17 GJ

1 cubic metre (m3) (petroleum coke)

42.38 GJ

1 cubic metre (m3) (still gas)

41.73 GJ

1 cubic metre (m3) (other products)

39.82 GJ

Λοιπά καύσιμα

Μονάδα Ισοδυναμεί με

1 cubic metre (m3) (ethanol)

23.60 GJ

1 cubic metre (m3) (hydrogen)

0.012 GJ

1 cubic metre (m3) (methanol)

15.60 GJ