ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Ανακοίνωση καταβολής μερίσματος χρήσης 2007
15.05.2008
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, της 14.05.2008, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2007 συνολικού ύψους €0,50 ανά μετοχή. Δεδομένης της διανομής προμερίσματος ύψους €0,15 ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 8.8.2007, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,35 ανά μετοχή.
 
Δικαιούχοι είσπραξης του υπόλοιπου προς διανομή μερίσματος (€0,35 ανά μετοχή) είναι όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων είναι κάτοχοι μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 16.5.2008.
 
Από την 19.05.2008, ημέρα αποκοπής, οι μετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής του υπόλοιπου προς διανομή μερίσματος.
 
Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του υπόλοιπου προς διανομή μερίσματος έχει οριστεί η 27.05.2008.
 
Η πληρωμή του υπόλοιπου προς διανομή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας (πληρώτρια τράπεζα).  Η είσπραξη του μερίσματος μέσω της Εθνικής Τράπεζας θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε ετών, δηλαδή μέχρι την 27.05.2013.
 
Η καταβολή του υπόλοιπου προς διανομή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα με τους παρακάτω τρόπους:
 
1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ., οι οποίοι έχουν αποδεχθεί τους όρους της σύμβασης διανομής προσόδων μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και των Χειριστών στο Σ.Α.Τ..
 
2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για όσους εκ των κ.κ. Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ..
 
3. Οι κ.κ. Μέτοχοι για τους οποίους δεν θα καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα από την 03.06.2008 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.
 
Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 γίνεται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή-Σ.Α.Τ.) και την προσκόμιση του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.  Η είσπραξη μερίσματος από τρίτο πρόσωπο θα είναι δυνατή εφόσον προσκομίζεται επιπλέον και αντίστοιχη εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι (τηλ. 210 876 7862 έως 210 876 7865, fax 210 876 7993).