ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Ανακοίνωση καταβολής Προμερίσματος χρήσης 2007
10.08.2007
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 8.8.2007, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος για τη χρήση 2007, ύψους €0,15 ανά μετοχή.
 
Δικαιούχοι είσπραξης του κατά τα ως άνω προμερίσματος είναι όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων είναι κάτοχοι μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 11.09.2007.
 
Από την 12.9. 2007, ημέρα αποκοπής, οι μετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής προμερίσματος.
 
Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του προμερίσματος έχει οριστεί η 20.9.2007.
 
Η πληρωμή του προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας (Πληρώτρια Τράπεζα).  Η είσπραξη του προμερίσματος μέσω της Εθνικής Τράπεζας θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα ενός έτους, δηλαδή μέχρι την 20.9.2008.
 
Σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής προμερίσματος, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κανονισμού του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, η καταβολή του προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα με τους παρακάτω τρόπους:
 
1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων Μετόχων στο Σ.Α.Τ., οι οποίοι έχουν αποδεχθεί τους όρους της σύμβασης διανομής προσόδων μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και των Χειριστών στο Σ.Α.Τ, σύμφωνα με τα παραπάνω.
2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για όσους εκ των κ.κ. Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ..
3. Οι κ.κ. Μέτοχοι για τους οποίους δεν θα καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα μπορούν να εισπράξουν το προμέρισμα από την 26.9.2007 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.
 
Η είσπραξη του προμερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 γίνεται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή-Σ.Α.Τ.) και την προσκόμιση του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.  Η είσπραξη προμερίσματος από τρίτο πρόσωπο θα είναι δυνατή εφόσον προσκομίζεται επιπλέον και αντίστοιχη εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 199, 151 24 Μαρούσι (τηλ. 210 876 7861 έως 210 876 7864, fax 210 876 7993).